Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  .

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Pana najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Napełnieni paschalną radością, mamy teraz głosić i uobecniać miłosierdzie Boże, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest wśród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w roku 2002 w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
 2. Dzisiaj na zakończenie każdej Ofiary Pańskiej wspólnie odmówimy umiłowaną modlitwę świętego Jana Pawła II – Koronkę do Miłosierdzia Bożego – w intencji pokoju na świecie, a zwłaszcza na bliskiej nam Ukrainie.
 3. Dzisiaj też mamy okazję do wsparcia ofiarami składanymi do skarbony mieszkańców wciąż dotkniętego działaniami wojennymi,
  a zapomnianego przez świat syryjskiego Aleppo oraz uchodźców ukraińskich.
 4. Po Mszy świętej nie zapomnijmy o naszym Gościu Niedzielnym – w którym między innymi, znajdziemy ulotkę z tekstem Koronki do Miłosierdzia Bożego po polsku, ukraińsku i po rosyjsku. Można ją podarować uchodźcom, których gościmy, i razem modlić się o pokój na Ukrainie.
 5. Po Eucharystii sprawowanej o godzinie 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi komunijnymi. Pierwsze Komunia święta w naszej parafii będzie już 2 maja.
 6. Jutro, w poniedziałek, na godzinę 16.00 zapraszam panów do pomocy w rozebraniu i przeniesieniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 7. Oktawa Wielkiej Nocy znosi wszelkie uroczystości, dlatego we wtorek przeżywać będziemy uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Był biskupem Pragi, jednak popadł w konflikt z księciem czeskim Bolesławem i musiał opuścić swoje biskupstwo. Przyczyną konfliktu był sprzeciw wobec rozwiązłości i handlu niewolnikami. Przez pewien czas przebywał w Rzymie, prowadząc surowe życie mnicha. Był spowiednikiem i doradcą cesarza Ottona III. Ostatecznie w porozumieniu z Bolesławem Chrobrym udał się na misję do Prus, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Bolesław Chrobry wykupił ciało i pochował je w Gnieźnie, do którego w roku 1000 przybył z pielgrzymką Otton III. Zjazd gnieźnieński dał początek samodzielnej organizacji kościelnej w Polsce, był też momentem uznania państwa polskiego przez cesarstwo.
 8. Ponadto w tym tygodniu przepadać będzie:
  – poniedziałek – święto świętego Marka ewangelisty. Należał do grona pierwszych chrześcijan, był obecny przy aresztowaniu Jezusa, towarzyszył Pawłowi i Barnabie w ich pierwszej wyprawie misyjnej, później współpracował z Barnabą oraz św. Piotrem. Jego Ewangelia uważana jest za najstarszą, opartą szczególnie na świadectwie Piotra. Według Tradycji głosił Ewangelię w Egipcie, gdzie został pierwszym patriarchą Aleksandrii.
  Z pierwotnego Kościoła w Egipcie wywodzi się współczesny Kościół koptyjski.
  – środa – wspomnienie świętego Jerzego, męczennika. Historia jego życia to czasy trudnych i niebezpiecznych początków chrześcijaństwa. Pochodził z zamożnej rodziny rzymskiego oficera i tak jak ojciec swoje życie poświęcił służbie wojskowej.
  W czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana, jako chrześcijanin, został osadzony w więzieniu
  i torturami zmuszony do wyrzeczenia się wiary. Wierny do końca wierze w Jezusa Chrystusa po torturach został ścięty. Tradycja wskazuje rok 303 jako datę śmierci, a miejscem jego męczeńskiej egzekucji była palestyńska miejscowość Lidda. Czczony jest jako orędownik żołnierzy, harcerzy.
  – czwartek – wspomnienie świętego Piotra Chanela, prezbitera i męczennika. Urodził się we Francji w 1803 r. Od dziecka chciał być misjonarzem. Pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Ale dzięki pomocy miejscowego proboszcza ukończył seminarium
  w 1827 r. przyjął święcenia kapłańskie. Realizując swoje powołanie, wstąpił do nowo utworzonego zgromadzenia marystów, które zajmowało się misjami. W 1836 r. stanął na czele misjonarzy, którzy wyruszyli ewangelizować Oceanię. Osiadł na wyspie Fotuna
  i tam prowadził działalność misyjną. Początkowo przychylny władca zmienił do niego swój stosunek. Zginął śmiercią męczeńską w 1841 r. Kiedy o jego tragicznej śmierci dowiedzieli się mieszkańcy wyspy, wszyscy w ciągu kilku miesięcy przyjęli chrzest.
  – piątek – święto świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Żyła w XIV wieku, była osobą świecką, należała do III zakony dominikańskiego. Była mocno zaangażowana w życie Kościoła i ówczesnego społeczeństwa. Skutecznie działała na rzecz powrotu papieża z Awinionu do Rzymu, walczyła o pokój w skłóconych księstwach włoskich. Nie wahała się upominać kapłanów, biskupów, a nawet papieży.
  – sobota – wspomnienie świętego Piusa V, papieża. Urodził się w 1504 r. w Piemoncie. Mając 14 lat, wstąpił do dominikanów. W 1566 r. został wybrany na papieża. Od samego początku dokonywał licznych reform. Zadbał o wizerunek Rzymu, jako stolicy papiestwa i usprawnił administrację Państwa Kościelnego. Zobowiązał biskupów, aby regularnie odwiedzali parafię i polecił, aby każda diecezja miała swoje seminarium. Zakładał liczne szpitale, szkoły i przytułki. Do walki z islamską Turcją powołał Świętą Ligę. Jej okręty w bitwie pod Lepanto zatopiły turecką flotę. Realizując uchwały soboru trydenckiego, opublikował nowy mszał, brewiarz i pierwszy w dziejach katechizm. Jako pierwszy z papieży nosił białą sutannę, wzorowaną na dominikańskim habicie. Zmarł w 1572 r. w Rzymie.
 9. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństw:
  – wtorek – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu
  – piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 10. Liturgię przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30.
 11. Jeszcze w tym tygodniu Eucharystia będzie sprawowana o godzinie 18.00. Od 1 maja, czyli od przyszłej niedzieli, nastąpi zmiana sprawowania Najświętszej Ofiary: bowiem będzie to w niedzielę i święta o godzinie 9.00, 11.00 i 19.00, a w dni powszednie
  o godzinie 19.00 z wyjątkiem soboty, w którą Eucharystia sprawowana jest o godzinie 11.30 w kaplicy hospicyjnej.
 12. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Granice stawia tylko człowiek. Jakże nam brakuje Bożego spojrzenia na wszelkie sprawy – te trudne, po ludzku sądząc – nie do rozwiązania. Uczmy się patrzeć na siebie, na świat, na politykę, na brak sprawiedliwości przez pryzmat Ewangelii. Niech nami kieruje Boża Mądrość i wyobraźnia miłosierdzia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  24 KWIETNIA  2022 ROKU  .

 

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej

Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (24 kwietnia 2022)

„Gdzie jest miłosierdzie, tam rozkwita pokój”

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o paschalnych doświadczeniach Tomasza. Najpierw okrutna męka i niezrozumiała śmierć Mistrza wywołały w nim – jak i w innych apostołach – ogromne rozczarowanie. Skupiony na trudnościach, jakie przeżywał, nie uwierzył tym ze swojej wspólnoty, którzy spotkali Jezusa Zmartwychwstałego. Żadne zapewnienia nie były dla niego wiarygodne, nie potrafił spojrzeć z ufnością w przyszłość. Wystarczyło jednak, że podzielił się ze swoimi przyjaciółmi, apostołami, wątpliwościami i lękami,
a Jezus przyszedł do niego osobiście. Ukazał mu swoje rany, ponieważ w nich jest zbawcza odpowiedź na wszelkie cierpienie, które nas dotyka. Nie ma takich ran, których On nie mógłby uleczyć. Tomasz zobaczył, że „w Jego ranach jest nasze zdrowie”(Iz 53, 5). Zmartwychwstały Pan objawił się jako Ten, który zbawia, rozjaśnia ciemności i obdarza swoją siłą, aby kochać pomimo trudnych doświadczeń. Chrystus otworzył serce Tomasza, przełamał jego strach, pozwolił mu odkryć prawdę oraz moc obecności Boga w jego życiu. A Tomasz odnalazł wiarę i poznał, że prawdziwy pokój jest darem Bożego miłosierdzia.

Ta historia to nie tylko opowieść sprzed dwóch tysięcy lat. To Słowo Boże, które zostało napisane do nas, także na ten czas, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jesteśmy świadkami cierpienia niewinnych, morderstw, straszliwej niesprawiedliwości.
Z lękiem i poczuciem bezsilności oglądamy obrazy, które napływają do nas z Ukrainy. Przychodzą na myśl słowa proroka Jeremiasza „Gwałt i ruina!” (Jr 20, 8). Dramat tej wojny sprawia, że wielu spośród tych, którzy bezpośrednio jej doświadczają, a także niektórzy spośród nas znalazło się w momencie podobnym do tego, w którym znalazł się Tomasz Apostoł wątpiący we wszystko po śmierci Chrystusa. Ale na szczęście jest ogromna wspólnota uczniów Chrystusa i ludzi dobrej woli, która doświadcza Jego zmartwychwstania, Jego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem, Jego żywej obecności, duchowej mocy i Jego pokoju.

Doświadczenie obecności zmartwychwstałego Chrystusa wyraża się w głębokiej wierze i czynach miłosierdzia. Zmartwychwstały Pan żyje w otwartości serc milionów Polaków, dzięki której nasi bracia i siostry z Ukrainy znaleźli dom. Naśladowanie Zmartwychwstałego Pana, który ukazał nam nieskończone Boże miłosierdzie, widoczne jest też w ogromnej życzliwości i hojnie okazywanej pomocy uchodźcom, która w sposób zorganizowany prowadzona jest przez Caritas Polska w łączności z Caritas diecezjalnymi, Parafialnymi Zespołami i Szkolnymi Kołami Caritas. W tę pomoc włączają się w szerokim zakresie wspólnoty parafialne i zakonne, jak również różne organizacje pomocowe i samorządy. Wszelkiego rodzaju wsparcie materialne, edukacyjne, społeczne łączone jest z pomocą umożliwiającą sprawowanie kultu religijnego i modlitwą, ponieważ modlitwa za żywych i umarłych, zwłaszcza za tych, którzy jej szczególnie potrzebują, również należy do uczynków miłosierdzia.

Warto nadmienić, że zorganizowana przez Caritas Polska w połowie kwietnia br. zbiórka na rzecz uchodźców przekroczyła 100 mln złotych. Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln zł. To dzięki tej ogromnej ofiarności darczyńców Caritas już od pierwszych dni wojny może organizować pomoc nie tylko na granicy, ale też w całej Polsce i na Ukrainie. Polska gościnność i serca pełne miłości, a więc te wartości, które wypływają z ducha Ewangelii, sprawiły, że siostry i bracia, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, mogą czuć się u nas bezpiecznie. Wśród nich jest 830 dzieci z ukraińskich domów dziecka – poszkodowanych najbardziej, bo nie tylko przez wojnę, ale i przez los – które znalazły pełen życzliwości dom
w placówkach Caritas diecezjalnych. To dzięki Wam, bracia i siostry, a także wolontariuszom z Caritas udało się wysłać kilkaset transportów humanitarnych na Ukrainę. Wsparcie realizowane na wielu płaszczyznach dociera do ukraińskich rodzin, do osób, które przekraczają przejścia graniczne, gdzie wielu wolontariuszy pracuje dzień i noc.

Wspólnoty Caritas nie tylko angażują się w pomoc ofiarom wojny, ale także kontynuują i rozwijają dotychczasowe programy pomocy charytatywnej w kraju i za granicą. Na szczególną uwagę zasługuje program Rodzina Rodzinie niosący pomoc ofiarom w miejscach dotkniętych konfliktami. Cały czas działają domy samotnej matki (23), ośrodki interwencyjne dla kobiet w kryzysie (9), świetlice terapeutyczne (98), hospicja (22), okna życia (61), jadłodajnie, domy dziecka i wiele innych miejsc. Wolontariusze i pracownicy Caritas od wielu lat tworzą miejsca, które stają się domami – wspólnotami domowników, wśród których nikt nie czuje się obco.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą dziś obchodzimy, jest świętem patronalnym Caritas. Tradycyjnie w tym dniu w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na cele charytatywne. Jest ona przeznaczona na te miejsca, które stały się domem dla wielu potrzebujących. W tym roku Święto Miłosierdzia obchodzone jest po hasłem „Dzień dobra”. Treść tego hasła przypomina, że „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.” (Rdz 1, 31). Przez dzieła miłosierdzia chcemy to Boże dzieło kontynuować, by dzięki naszym życzliwym sercom przymnażać światu dobra. Dziś odkrywamy, że większość z nas to widzialni świadkowie Zmartwychwstałego Chrystusa, który uzdalnia nas do czynienia dobra, gdy wszystko wokół zawodzi.

W imieniu wszystkich obdarowanych dzisiaj dobrem z całego serca dziękuję. A naszym Siostrom i Braciom z obrządku prawosławnego, którzy dzisiaj obchodzą Wielkanoc, składam najlepsze życzenia. Niech pokój Chrystusowy zagości w naszych sercach, na Ukrainie i na całym świecie!

bp Wiesław Szlachetka

Przewodniczący Komisji Charytatywnej

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *